تشبه به کفار (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۹/۷

همه منابع مطالعاتی

تشبه به کفار شبیه شدن مسلمانان به غیرمسلمانان در عادات، سبک زندگی، اخلاق و یا نوع تفکر است. این عمل در شریعت اسلامی مورد نهی واقع شده است. عمده دلیل فقیهان آیات و روایاتی است که در آنها از شباهت به غیرمسلمین نهی شده است. در برخی موارد این نهی حمل بر کراهت شده و در برخی موارد حمل به حرمت می‌شود.

امروزه با توجه به جهانی شدن و همسان شدن سبک زندگی در بسیاری از نقاط دنیا، سوالاتی ذیل مسئله تشبه به کفار مطرح می‌شود؛ از جمله: آیا با توجه به قرابت سبک زندگی حرمت یا کراهت تشبه به کفار به جای خود باقی است؟ آیا تشبه به کفار موجب عدول از اسلام و ارتداد می‌شود؟ آیا انتخاب و استفاده دستاوردهای مشرکین تشبه به کفار محسوب می‌شود؟

کتاب‌ها

مقاله‌ها

فارسی

 1. انطباق یا عدم انطباق قاعدهٔ تشبّه به کفّار بر یوگا، علیرضا ملتی و سید محمدرضا امام و بهزاد حمیدیه، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۱، ۱۴۰۱ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
 2. واکاوی وضعیت تشبه به کفار در فقه عامه و امامیه، سعید مولوی وردنجانی، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۷، شماره ۱، ۱۴۰۰ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
 3. حرمت تشبه به کفار، نادر مختاری افراکتی و فاطمه جان‌جان، نشریه اسوه، شماره۲۰۳، ۱۳۹۷ش.
 4. نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار، محمدجواد فلاح یخدانی و محمدحسین علی‌پور آنجایی، دوفصلنامه پژوهشنامه میان رشته‌ای فقهی، سال پنجم، ۱۳۹۵ش.
 5. بررسی فقهی پوشیدن کراوات و پاپیون و دستمال گردن، مصطفی دری، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۸۴، ۱۳۹۴ش. اظلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 6. تشبه به کفار از منظر فقه امامیه، زین‌العابدین نجفی، روزنامه کیهان، ۳۰ شهریور ۱۳۸۸ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
 7. تشبُّه به کفّار در پوشش، آرایش و آداب و رسوم از منظر فقه امامیه، زین العابدین نجفی، دوفصلنامه انسان پژوهی دینی، دوره ۳، شماره ۷، ۱۳۸۵ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
 8. تشبه به کفار و پیروی از آنان، سید محسن خرازی، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۱۵، ۱۳۷۷ش. اطلاعات مقاله را از اینجا بخوانید.

عربی

 1. قاعدة منع التشبه بالكفار وتطبيقاتها في باب الجنائز: جمعا و توثيقا و دراسة، حكيم شوال، مجلة الشهاب، المجلد ۴، العدد ۴، ۲۰۱۸م. مقاله را از اینجا بخوانید.
 2. تشبه المسلم بالكافر أحواله و أحكامه: دراسة فقهية، ياسر عجيل جاسم النشمي، مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية، المجلد ۳۵، العدد ۱۲۰، ۲۰۲۰م. مقاله را از اینجا بخوانید.
 3. المحافظة على الهوية الإسلامية في ضوء السنة النبوية: النهي عن التشبه بالمشركين و أهل الكتاب نموذجاً حاكم عبيسان الحميدي المطيري، مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية، المجلد ۲۵، العدد ۸۰، ۲۰۱۰م. مقاله را از اینجا بخوانید.
 4. المخالفات الشرعية في الملابس الرياضية: دراسة عقدية، علي بن عمر بن محمد السحيباني، مجلة البحوث و الدراسات الإسلامية، العدد ۶۳، ۲۰۲۱م.
 5. إرشاد العباد إلى تحريم التشبه بأهل الفساد، علي بن حسن بن علي العريفي الأثري، سلسلة ینابیع الانهار. مقاله را از اینجا بخوانید.
 6. المحافظة على الهوية الإسلامية في ضوء السنة النبوية، النهي عن التشبه بالمشركين و أهل الكتاب نموذجًا، حاكم عيسان الحميدي المطيري، عواد برد العنزي. مقاله را از اینجا بخوانید.
 7. التشبه، خالد السبت. مقاله را از اینجا بخوانید.
 8. التشبه قواعده و ضوابطه و بعض تطبيقاته المعاصرة، وائل الظواهري سلامة، كلية الشريعة و القانون جامعة الأزهر. مقاله را از اینجا بخوانید.
 9. تحذير المسلمين من التشبه بالمغضوب عليهم و الضالين، عبدالله بن سعدی العبدلي الغامدي. مقاله را از اینجا بخوانید.

پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. ماهیت و مصادیق تشبه به کفار از منظر مذاهب خمسه، راضیه دالائی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۷ش. پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.
 2. قاعده فقهی حرمت تشبیه به کفار از منظر فقه امامیه با تطبیق بر مصادیق مربوط به سبک زندگی، اشرف‌السادات حسینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۶ش. پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.
 3. تشبه به کفار از منظر فقه امامیه، نگارش فاطمه موسوی، کارشناسی ارشد، دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ياسوج، ۱۳۹۲ش.
 4. بررسی فقهی تشبه به کفار در مذاهب خمسه، زهرا شفیعی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳۹۰ش.
 5. بررسی فقهی تشبه به کفار با تأکید بر مصادیق جدید، عباس دادسرشت، کارشناسی ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده فقه و فلسفه، ۱۳۸۹ش. پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.
 6. ت‍ش‍ب‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ف‍ار، ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، کارشناسی ارشد،دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د، ۱۳۸۱ش.

عربی

 1. منكرات التشبه بالكافرات و الاحتساب عليها، منى بنت محمد بن عبد العزيز السليم، کارشناسی ارشد، قسم الدعوة و الاحتساب، ریاض، جامعة الامام محمد بن السعود الاسلامیة، ۲۰۰۶م. پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.
 2. بعض مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث و أثرها على المسلمين، أشرف بن عبد الحميد بن محمد بارقعان، كلية الدعوة و أصول الدين، قسم العقيدة، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ۲۰۰۲م. پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.
 3. التشبه بغير المسلمين و آثاره التربوية على المسلمين، إبراهيم محمود صالح قرقز، کارشناسی ارشد، کلیة الشریعة و الدراسات الاسلامیة، قسم اصول الدین، جامعة الیرموک، اردن، ۱۹۹۷م. پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.
 4. التدابير الواقية من التشبه بالكفار، عثمان أحمد دوكلي، دکترا، قسم الدعوة و الاحتساب، جامعة الامام محمد بن السعود الاسلامیة، ریاض، ۱۹۹۷م. پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.
 5. التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي، جميل بن حبيب اللويحق المطيري، کارشناسی ارشد، کلیة الشریعة و الدراسات الاسلامیة، قسم الدراسات العلیا و الشریعة، جامعة ام القری، مکه، ۱۹۹۶م. پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.