کافر بی‌طرف (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
موضوعات فاقد منبع مطالعاتی.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۲/۳۱

دیگر موضوعات نیازمند پژوهش

کافر بی‌طرف کافری است که مشغول جنگ با مسلمانان نیست و در سرزمین‌های بی‌طرف زندگی می‌کند. پرسش اصلی در بحث کافر بی‌طرف آن است که چنین شخص یا گروهی جزو کفار حربی دسته‌بندی می‌شوند یا یا کفار مستأمن؟ یا احکام مستقلی دارند؟ هم‌چنین در دوران کشور ملت‌ها که کشورها نیروی نظامی تخصصی دارند و لزوماً همه شهروندان درگیر جنگ نمی‌شوند این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توان شهروندان کشور در حال جنگ را کافر بی‌طرف دانست؟

با توجه به نظر مشهور فقیهان، کافر بی‌طرف از زمره کفار حربی است و همان حکم را دارد. در این میان برخی از فقیهان چون حسینعلی منتظری و سید علی خامنه‌ای معتقدند کسانی که مسلمان نیستند و در سرزمین‌های بی‌طرف زندگی می‌کنند در حکم کافر حربی نیستند و اموال آنها محترم دانسته شده و تعرض به آنها حرام است. همچنین ناصر مکارم شیرازی تقسیم کافران به دو دسته ذمی و حربی را ناکافی می‌داند؛ وی بر آن است که کافر به چهار دسته ذمی، حربی، معاهد و مُهادِن تقسیم می‌شود و کافر بی‌طرف همان مهادن به معنای رها شده و در حال صلح است. او معتقد است کفار حربی بخش کوچکی از جامعه کفار را تشکیل می‌دهند.

دیدگاه مشهور، مستند به برخی روایات و اجماع است که مخالفان با پاسخ به آن‌ها به محترم بودن جان، مال، آبرو و ناموس کافر بی‌طرف حکم کرده‌اند. درباره کافر بی‌طرف منابع مطالعاتی و پژوهشی بسیار محدود است.

مقاله

فارسی

  1. احترام مالی کافر بی‌طرف، امیر مهاجر میلانی، فصلنامه فقه و اصول، سال ۵۱، شماره ۱۱۷، ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا بخوانید.
  2. حرمت جان کافر بی‌طرف با تاکید بر آیات قرآن، امیر مهاجر میلانی، آموزه‌های فقه مدنی، شماره ۱۴، ۱۳۹۵ش. مقاله را از اینجا بخوانید.