قرارداد سلف موازی (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
منابع مطالعاتی فقه معاصر.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۵/۲۳

همه منابع مطالعاتی

قرارداد سلف موازی یکی از ابزارهای تأمین مالی و توسعه در بازار ثانویه است که در حقیقت ترکیبی از دو معامله سلف است. قرارداد سلف به قراردادی گفته می‌شود که ثمن نقد و مثمن یا کالا، مدت‌دار باشد. مثمن در معامله سلف، شخصی نیست بلکه کلی فی الذمه ای است که مشخصات و صفات آن تعیین می‌شود. معامله سلف شرایطی دارد که از جمله آنها طبق نظر مشهور فقها، قبل از رسیدن موعد تحویل، فروش کالا صحیح نیست.

برای اینکه خریدار بتواند قبل از سررسید کالا را بفروشد راهکاری پیشنهاد شده است که قرارداد سلف جدیدی انجام شود و طی آن خریدار در قرارداد سلف قبلی، اینبار فروشنده باشد و همان جنس با همان مشخصات را به صورت سلف به شخص دیگری بفروشد. اصطلاحاً به این قرارداد سلف موازی گفته می‌شود که در حقیقت ترکیبی از دو معامله سلف است.

کتاب‌ها

فارسی

 1. سلف و اوراق سلف: بررسی فقهی اقتصادی (به انضمام مباحث اوراق سلف نفتی)، حامد تاجمیر ریاحی و فرزانه اشعریون قمی‌زاده، تهران، انتشارات بورس، ۱۳۹۴ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید

عربی

 1. عقد السلم الموازي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة، علي عبد الفتاح بسيوني خضير، منصورة، مصر، دار الفكر والقانون، ۲۰۲۱م.

مقاله‌ها

فارسی

 1. قرارداد «سلف موازی» در ترازوی نقد فقهی وحقوقی، حسین ندامان و محسن ملک افضلی اردکانی، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره ۴۴، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش. مقاله را از اینجا ببینید
 2. بررسی فقهی-حقوقی شیوه‌های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی، عبدالحسین شیروی و هادی رحمانی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۵۸، دوره ۱۶، ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
 3. تحلیل فقهی «ترکیب سلف موازی و حواله» در «اوراق سلف موازی استاندارد»، مجید حبیبیان نقیبی و محمدصادق فاضل، سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
 4. ماهیت و آثار قرارداد سلف موازی، حسن ره‌پیک و محمدرضا کریمیان، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۷۵ و ۷۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. مقاله را از اینجا ببینید
 5. تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه، محمد حسن صادقی مقدم، میثم موسی پور، جلال سلطان احمدی، دوفصلنامه دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان، شماره ۲، ۱۳۹۵ش. مقاله را از اینجا ببینید
 6. قرارداد سلف موازی استاندارد، حسین حسنقلی پور، ماهنامه بورس، شماره ۱۲۵ و ۱۲۶، تیر و مرداد ۱۳۹۴ش. مقاله را از اینجا ببینید
 7. ابزارهای مالی اسلامی (قرارداد سلف موازی)، مجید پیره و مصطفی زه‌تابیان، ماهنامه بورس، شماره ۷۹، آذر و آبان ۱۳۸۷ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید

عربی

 1. عقد السلم المـوازي ودوره في النشاط الاقتصادي: دراسة فقهية مقارنة، أسامة عبد العليم الشيخ، مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، مجلد ۱، شماره ۱، ۲۰۲۱م. مقاله را از اینجا ببینید
 2. المعايير الشرعية دراسة مقاصدية (السلم والسلم الموازي أنموذجاً)، إسماعيل طاهر محمد عزام، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، مجلد ۳۴، شماره ۱، ۲۰۱۸م. مقاله را از اینجا ببینید

پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. تحلیل فقهی و حقوقی معاملات سلف در بورس، خدیجه رضائی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 2. تحلیل حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» در بورس انرژی ایران، میثم موسی‌پور، دکتری، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 3. ماهیت و آثار قرارداد سلف موازی در حقوق ایران و فقه امامیه، محمدرضا کریمیان کاکلکی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید