حق تقدم در خرید سهام (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
موضوعات فاقد منبع مطالعاتی.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۳/۱۶

دیگر موضوعات نیازمند پژوهش

حق تقدم در خرید سهام، نوعی حق اولویت در بازار سرمایه ایران است که بر اساس آن خرید سهام بدون رقابت قیمتی بین سهامداران و با قیمت اسمی ۱۰۰ تومان انجام می‌پذیرد. حق تقدم گاه به صورت جایزه توسط شرکت‌ها در اختیار سهامداران قرار می‌گیرید و گاهی در بازار سرمایه حق تقدم خرید و فروش می‌شود. این موضوع در فقه مورد توجه قرار نگرفته و نیاز به پژوهش دارد. در این صفحه منابع مطالعاتی مربوط به حق تقدم جمع آوری شده است.

مقاله‌ها

  1. مبانی و منابع حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه سهامداران (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه)، حسین صادقی و حمیده زرعی و مهدی ناصر، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۲۵، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا ببینید
  2. تحلیلی بر حق تقدم در خرید سهام جدید با رویکرد فقهی- حقوقی، سید مرتضی شهیدی و حمیده زرعی، دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا ببینید

پایان‌نامه‌ها

  1. ماهیت و احکام حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، حمیده زرعی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید